Świątkowski Andrzej, Glosa do wyroku NSA z dnia 15 marca 1994 r., II SA 2604/93

Glosy
Opublikowano: OSP 1995/6/124
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do wyroku NSA z dnia 15 marca 1994 r., II SA 2604/93

Wyrok nie zasługiwałby na uwagę, ponieważ dotyczy szablonowego stanu faktycznego: rozwiązanie służbowego stosunku pracy funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa z powodu orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa- Dz. U. 1990 r. Nr 30 poz. 180 ze zm.). Uzasadnienie glosowanego wyroku jest lakoniczne i nie zawiera wypowiedzi godnych odnotowania w piśmiennictwie prawniczym. Jednakże w glosowanym wyroku zasygnalizowane zostały problemy ważne dla sądowej kontroli decyzji administracyjnych. W tezie wyroku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż sądowej kontroli podlegają opinie o służbie wydane funkcjonariuszowi UOP na jego wniosek po zakończeniu stosunku służbowego, zwolnieniu ze służby (art. 34 ust. 1). Opinie okresowe, wydawane z urzędu w trakcie pełnienia służby na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o UOP, wyłączone są - zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego - spod sądowej kontroli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX