Sanetra Walerian, Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lipca 1994 r., SAB/Gd 31/94

Glosy
Opublikowano: OSP 1996/2/24
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku NSA z dnia 14 lipca 1994 r., SAB/Gd 31/94

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy istotnej kwestii proceduralnej, która w praktyce urzędów pracy - jak dowodzi tego choćby niniejsza sprawa - jest źródłem błędnych rozstrzygnięć, a jednocześnie zachowuje aktualność mimo uchylenia ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. 1991 r. Nr 106 poz. 457 ze zm.) i wejścia na jej miejsce ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 1995 r. Nr 1 poz. 1). W moim przekonaniu zgodzić się należy z rozstrzygnięciem sprawy przez NSA, jak również z zasadniczym tokiem rozumowania i argumentacją przedstawionymi w uzasadnieniu wyroku. Na podkreślenie zasługuje przy tym pogląd, że „nie można uznać za dopuszczalną sytuacji, w której organ właściwy do spraw zatrudnienia i bezrobocia, mając przed sobą żądanie przyznania zasiłku, uchyla się od rozstrzygnięcia sprawy w drodze decyzji z powołaniem się jedynie w zwykłym piśmie na brak warunków do zarejestrowania strony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX