Sieradzka Małgorzata, Glosa do wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 528/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku KIO z dnia 23 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 528/10

1.Uwagi ogólne

Glosowany wyrok KIO ma istotne znaczenie praktyczne. Dotyczy bowiem kwestii dotychczas rzadko poruszanej w orzecznictwie KIO, a mianowicie tajemnicy przedsiębiorstwa. Możliwość utajnienia informacji stanowi w zamówieniach publicznych odstępstwo od zawartej w art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zastrzeżenie pewnych informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, powinno zostać poddane weryfikacji przez zamawiającego w trakcie postępowania. Uznanie bowiem pewnych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi wyjątek od zasady jawności i dlatego powinno być interpretowane wąsko. KIO wskazała w glosowanym wyroku, że nieuzasadnione jest rozszerzenie zakresu art. 8 ust. 3 p.z.p., które może godzić w interesy innych wykonawców poprzez uniemożliwienie wniesienia środków odwoławczych w ramach weryfikacji oferty.

2.Stan faktyczny sprawy

Zamawiający – powiat olecki – prowadził w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie usta...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX