Bielski Piotr, Glosa do uchwały SN z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 93/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 93/14

I.Uwagi wstępne

Po raz kolejny w ostatnim czasie na wokandę Sądu Najwyższego trafia sprawa, w której sąd ten udzielić ma odpowiedzi na kluczowe (rzekomo – dop. P.B.) pytanie, czy określone roszczenie – tu roszczenie przedsiębiorcy prowadzącego aptekę o refundację ceny leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedawniającym się z upływem lat trzech (art. 118 in fine k.c.), czy też roszczeniem związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które – jako niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – przedawnia się z upływem lat dziesięciu (art. 118 in principio k.c.) , przy czym o tej drugiej kwalifikacji mógłby – w ocenie sądu drugiej instancji, przedstawiającego zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy – przesądzać publicznoprawny charakter wymienionego roszczenia? Sąd Najwyższy na powyższe pytanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX