Glosa do uchwały SN z dnia 29 maja 2003 r., I KZP 14/03 - OpenLEX

Marszał Kazimierz, Glosa do uchwały SN z dnia 29 maja 2003 r., I KZP 14/03

Glosy
Opublikowano: PS 2004/7-8/262
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 29 maja 2003 r., I KZP 14/03

Glosowana uchwała stanowi kolejną wypowiedź Sądu Najwyższego na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy w odniesieniu do instytucji zakazu reformationis in peius w procesie karnym, zwłaszcza przewidzianej w art. 443 kpk . Świadczy to zapewne, z jednej strony, o wadze tej instytucji dla sytuacji procesowej oskarżonego, a z drugiej strony sygnalizuje trudności pojawiające się w jej stosowaniu w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Wydaje się, że trudności te ulegną pogłębieniu na skutek wątpliwego, mało precyzyjnego ograniczenia zakazu zamieszczonego w art. 434 § 3 kpk, w wyniku noweli z dnia 10 stycznia 2003 r.

Pogląd wyrażony w glosowanej uchwale ma doniosłe znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Rozstrzygnięto w niej kwestię, która od dłuższego czasu była kontrowersyjna, szczególnie w warunkach obowiązywania kodeksu postępowania karanego z 1969 r.

Glosowana uchwała zawiera wyjaśnienie zagadnienia prawnego wymagającego zasadniczej wykładni ustawy. Zagadnienie to dostrzeżone zostało...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX