Świda Zofia, Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2003 r., I KZP 3/03

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2003/10/101-104
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2003 r., I KZP 3/03

1.

Na wstępie należy zauważyć, że wykładnia dokonana przez Sąd Najwyższy stanowi dyrektywę interpretacyjną o charakterze zawężającym w stosunku do brzmienia przepisu art. 17 § 1 k.p.w.

Przedstawione bowiem przez Sąd Najwyższy stanowisko ograniczające podmiotowo zakres uprawnień Policji do wnoszenia wniosków o ukaranie nie wynika ani z przepisów obowiązującego kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ani z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58). Pogląd taki natomiast, na który powołuje się SN w uzasadnieniu uchwały, wyrażony jest w komentarzu do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia .

Niezależnie od braku w przepisach k.p.w. i ustawy o Policji wymogów wskazanych przez Sąd Najwyższy dla rozstrzygnięcia kwestii uprawnień Policji jako oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia, należy zwrócić uwagę również na wykładnię celowościową przepisu art. 17 § 1 k.p.w.

Istotą bowiem postępowania w sprawach o wykroczenia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX