Kuczyński Tadeusz, Glosa do uchwały SN z dnia 22 listopada 1994 r., I PZP 48/94

Glosy
Opublikowano: OSP 1995/10/215
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 22 listopada 1994 r., I PZP 48/94

Glosowane orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ma zastosowanie do wojewody pełniącego jednocześnie obowiązki radnego. W myśl powołanego przepisu „rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu".

Sąd Rejonowy odpowiedział na to pytanie negatywnie. Sąd Wojewódzki był wprawdzie skłonny zaakceptować pogląd, że w obowiązującym porządku prawnym wojewoda jest pracownikiem, z którym nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach określonych w kodeksie pracy, zatem w związku z odwołaniem go ze stanowiska przysługuje mu ochrona przewidziana w art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, to jednak rozwiązanie takie uznał za niezręczne z uwagi na rangę i funkcję...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX