Szostak Ryszard, Glosa do uchwały SN z dnia 13 lutego 2003 r., III CZP 95/02

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/12/156
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały SN z dnia 13 lutego 2003 r., III CZP 95/02

I. Uchwała rozstrzyga o kilku doniosłych kwestiach konstrukcyjnych przetargu, jako samodzielnego sposobu zawierania umów. Wprawdzie sprawa odnosi się do przetargu obligatoryjnego na zbycie nieruchomości państwowej, unormowanego przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , stanowiącymi lex specialis wobec art. 70[1] i nast. kc, ale zawarte w glosowanej uchwale poglądy mają znaczenie uniwersalne. Jednocześnie zastrzec trzeba, że uchwała ta zapadła na gruncie trudniejszego stanu normatywnego sprzed nowelizacji kodeksowej regulacji przetargu w 2003 r. Odzwierciedla jednak narastające w ostatnim czasie nowoczesne tendencje rozwojowe w zakresie charakteru prawnego stosunku przetargowego. Do jej wydania doszło w związku z rozpoznaniem zagadnienia prawnego w przedmiocie powództwa o zobowiązanie Skarbu Państwa do złożenia oświadczenia woli niezbędnego do zawarcia postprzetargowej umowy sprzedaży nieruchomości, mimo unieważnienia przetargu przez Wojewodę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX