Federczyk Wojciech, Glosa do uchwały NSA z dnia 27 lipca 2009 r., I OPS 2/09

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do uchwały NSA z dnia 27 lipca 2009 r., I OPS 2/09

Uchwała niniejsza zapadła na skutek wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 6 lutego 2009 r. o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w związku z ujawnionymi rozbieżnościami w orzecznictwie sądów administracyjnych . Jak zwrócił uwagę rzecznik, pomimo jednoznacznych rozstrzygnięć NSA, które wskazywały jako organ wyższego stopnia samorządowe kolegia odwoławcze (dalej: s.k.o.), zapadały orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, które akceptowały rozpatrywanie zażaleń w sprawach określenia samodzielności lokali przez wojewodów.

Podejmując problematykę, której dotyczy glosowana uchwała należy zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Po pierwsze, zasygnalizowania wymaga sposób określania samodzielności lokalu, jaki przewidział ustawodawca i wynikające z niego konsekwencje. Natomiast w zakresie rozstrzygnięcia wniosku rzecznika trzeba wskazać na wątpliwości wynikające ze zmiany treści art. 2 ust. 3 ustawy o własności lokali, ale również na systemowe zasady stosowania prawa.

Określenie, jaki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX