Pachnik Karol, Glosa do uchwały NSA z dnia 12 marca 2012 r., II GPS 2/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały NSA z dnia 12 marca 2012 r., II GPS 2/11

Stan faktyczny

Prokurator Generalny, działając na podstawie na podstawie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) – dalej p.p.s.a., wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej zagadnienie prawne:

„Czy niezbędnym warunkiem wydania przez starostę na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) decyzji o cofnięciu uprawnienia diagnoście do wykonywania badań technicznych jest stwierdzenie uchybień, o których mowa w punkcie 1 lub 2 powołanego przepisu, wyłącznie w wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych przewidzianych w art. 83b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 83c wskazanej ustawy, czy też sposób ujawnienia dopuszczenia się przez diagnostę określonego naruszenia nie ma podstawowego znaczenia dla oceny możliwości zastosowania sankcji przewidzianej w art. 84 ust. 3 p.r.d.?”.

Komentarz

Pytanie, na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX