Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Glosa do postanowienia WSA z dnia 26 października 2011 r., II SO/Ol 22/10

Zagadnienia związane z dopuszczalnością skargi bądź wniosku w postępowaniu sądowoadministracyjnym stanowią podstawowy przedmiot każdej kontroli legalności działalności administracji publicznej, dokonywanej przez sądy administracyjne. Ocena, czy skarga lub wniosek są dopuszczalne, przybiera charakter tzw. wstępnego badania, umożliwiającego przystąpienie do właściwej – merytorycznej kontroli legalności aktu, czynności albo bezczynności organu administracyjnego. Ustalenie niedopuszczalności wniesionego środka prawnego powoduje skutek jego odrzucenia, bez dalszego zagłębiania się w istotę sprawy. Innymi słowy, zaistnienie ujemnej przesłanki procesowej nie pozwala na dokonanie merytorycznej kontroli zaskarżonego aktu, czynności lub bezczynności organu administracji publicznej.

Jedną z przesłanek niedopuszczalności skargi lub wniosku jest ustalenie, że sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Stosownie bowiem do treści art. 58 § 1 pkt 1ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?