Karcz Grzegorz, Glosa do postanowienia WSA w Krakowie z dnia 27 listopada 2008 r., III SA/Kr 199/04

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia WSA w Krakowie z dnia 27 listopada 2008 r., III SA/Kr 199/04

I.

Glosowane postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zasługuje na uwagę. Odnosi się bowiem do problematyki, która nie za często stanowi przedmiot zainteresowania doktryny, mimo że jej doniosłość praktyczna jest nie do przecenienia. Mowa tu o zagadnieniach z obszaru wynagrodzenia należnego kwalifikowanym pełnomocnikom za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, a ściślej rzecz biorąc poszukiwania podstaw oraz odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie w jakiej wysokości należy się kwalifikowanemu pełnomocnikowi ustanowionemu dla strony z urzędu wynagrodzenie za przedstawioną sądowi na piśmie odmowę sporządzenia skargi o wznowienie postępowania sądowoadaministracyjnego?

II.

W stanie faktycznym, będącym kanwą do rozważań nad prezentowanym zagadnieniem, ustanowiony dla skarżącego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny adwokat, któremu po wyznaczeniu przez organ samorządu zawodowego skarżący udzielił pełnomocnictwa, w skierowanym do sądu piśmie oświadczył, że nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX