Zimna Tamara, Glosa do postanowienia SN z dnia 18 listopada 2008 r., II CSK 303/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 18 listopada 2008 r., II CSK 303/08

Glosowanym postanowieniem Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną w sprawie z powództwa Moniki M. przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Egzaminów Medycznych o ustalenie faktu złożenia przez powódkę z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Sąd Najwyższy podzielił tym samym stanowisko obu sądów orzekających w pierwszej i drugiej instancji o niedopuszczalności drogi postępowania przed sądem powszechnym w sprawie o ustalenie wyniku egzaminu lekarskiego kończącego staż podyplomowy. Droga sądowa jest bowiem niedopuszczalna, gdy powód żąda ustalenia, czy złożył egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym (art. 199 § 1 pkt 1 w zw. z art. 2 k.p.c.) .

Przedmiotem oceny sądu pierwszej instancji był charakter stosunku prawnego powstałego wskutek ustalenia pozytywnego wyniku egzaminu lekarskiego. Obowiązujące przepisy prawa nie dają podstaw do przyjęcia stwierdzenia, że po stronie osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin lekarski, powstanie jakieś prawo lub stosunek prawny o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX