Drajewicz Dariusz, Glosa do postanowienia SN z dnia 10 lutego 2011 r., WZ 5/11

Glosy
Opublikowano: Prok.i Pr. 2012/2/168-175
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 10 lutego 2011 r., WZ 5/11

Streszczenie

Glosa porusza problematykę zaskarżalności postanowień w przedmiocie listu żelaznego. Autor aprobuje decyzję Sądu Najwyższego, wskazując, że poglądy przeciwne nie zasługują na akceptację, gdyż nie znajdują uzasadnienia w przepisach Kodeksu postępowania karnego, Konstytucji i w świetle uwarunkowań prawa międzynarodowego.

1.

Stanowisko Sądu Najwyższego jest zasadne. Glosowane orzeczenie zapadło w następującym układzie procesowym. Wojskowy Sąd Okręgowy odmówił wydania listu żelaznego podejrzanemu, twierdząc, że jest to prawnie niemożliwe, gdyż wobec podejrzanego wydano europejski nakaz aresztowania. Jednocześnie, powołując się na treść art. 252 § 1 k.p.k., sąd pouczył strony o sposobie i terminie złożenia zażalenia. Podejrzany taki środek zaskarżenia złożył, który został przyjęty przez prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego i przekazany do rozpoznania Sądowi Najwyższemu, który na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. zażalenie pozostawił bez rozpoznania.

Wojskowy Sąd Okręgowy, pouczając o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX