Karcz Grzegorz, Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 czerwca 2006 r., II FZ 353/2006

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2009
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia NSA z dnia 30 czerwca 2006 r., II FZ 353/2006

W uzasadnieniu glosowanego postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że jeśli ustanowiony po wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego adwokat złoży opinię o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej, to przyznając mu wynagrodzenie należy zastosować wskaźnik 75% stawki minimalnej, określonej w ust. 1 § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu . Zgodnie ze stanowiskiem sądu przy takim układzie procesowym należy bowiem przyjmować, że adwokat ten nie reprezentował strony w tym postępowaniu, a jedynie w postępowaniu kasacyjnym, co oznacza, że "nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji".

Wskazując na powyższe, w pierwszym rzędzie zwrócenia uwagi wymaga, że stanowisko to jest akceptacją i swego rodzaju kontynuacją przyjmowanej wcześniej milcząco praktyki, którą można odnaleźć choćby w uzasadnieniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX