Sawuła Robert, Glosa do postanowienia NSA z dnia 2 czerwca 1992 r., SA/Lu 235/92

Glosy
Opublikowano: OSP 1994/3/42
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia NSA z dnia 2 czerwca 1992 r., SA/Lu 235/92

Stanowisko sądu wyrażone w glosowanym postanowieniu jest logiczne i spójne; przepis art. 198 kpa wyklucza dopuszczalność skargi w sytuacji, gdy strona może domagać się weryfikacji rozstrzygnięcia w administracyjnym toku instancji. Niemniej jednak należy przyznać, że może ono budzić zastrzeżenia powodowane m.in. faktem braku możliwości zaskarżania tego rodzaju postanowień (tj. zawieszających postępowanie odwoławcze) wydawanych przez kolegia odwoławcze. Ewentualny zarzut można sprowadzić do niejednolitości w zaskarżaniu takich postanowień, korzystanie zaś przez strony z zażaleń byłoby zależne od rodzaju organu wydającego tego typu rozstrzygnięcia.

Mimo powyższych wątpliwości teza przyjęta przez Sąd zasługuje na pełne poparcie. Nowelizacja kodeksu z 1990 r. w istotny sposób rozszerzyła kognicję NSA, wprowadzając m.in. instytucję zaskarżania enumeratywnie wymienionych w art. 196 § 3 postanowień. W grupie postanowień „zaskarżalnych"znalazło się postanowienie o zawieszeniu postępowania....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX