Domańska Monika, Dyskryminacja pracownika; dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2013 r., III PK 31/12.

Glosy
Opublikowano: PiP 2016/2/131-138
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Dyskryminacja pracownika; dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Glosa do wyroku SN z dnia 14 lutego 2013 r., III PK 31/12.

Glosowany wyrok dotyczy problemu relacji między instytucją odwołania się od wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę a roszczeniem o odszkodowanie w związku z naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie rozwiązania stosunku pracy. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy zakwestionował stanowisko przyjmujące niedopuszczalność dochodzenia odszkodowania z art. 183d k.p. za dyskryminujące wypowiedzenie umowy o pracę, jeżeli pracownik nie wytoczył skutecznie powództwa na podstawie art. 45 § 1 k.p. Wyrok ten zasługuje w całości na aprobatę, zaś jego argumentacja zostanie jedynie pogłębiona. Przedmiotowa glosa z uwagi na konieczność zachowania wymaganych ram objętościowych ogranicza się do tytułowego zagadnienia, mimo że sam wyrok odnosi się również do innych problemów prawa pracy, które ujawniły się w toku rozpoznawania sprawy.

Sąd Najwyższy słusznie przyjął, że kodeks pracy nie zawiera regulacji wprowadzającej zależność między roszczeniem z art. 45 § 1k.p. a roszczeniem z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX