Glosy
Opublikowano: OSP 2019/11/109
Autor:

Dyskryminacja pośrednia ze względu na niepełnosprawność. Glosa do wyroku SN z dnia 28 lutego 2019 r., I PK 50/18

Słowa kluczowe: równe traktowanie pracowników, porozumienie zbiorowe, pracownik niepełnosprawny

Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Najwyższego (SN), w którym ów Sąd uznał, że pozbawienie (na drodze zawartego przez partnerów społecznych porozumienia) pracowników mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – prawa do świadczenia, które nie jest rekompensatą za utratę pracy, z uzasadnieniem, że posiadają oni inne (niż wynagrodzenie za pracę) źródło dochodu pozwalające im na utrzymanie się w okresie aktywizacji zawodowej, należy uznać za dyskryminację pośrednią tej grupy ze względu na niepełnosprawność (art. 183a § 4 Kodeksu pracy ). Tym samym dość jednoznacznie rozstrzygnął sprawę, ale zarazem wydał wyrok uchylający zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania. Uważam, że omawiane orzeczenie, z pewnych względów, niestety, chyba „naraża się” na dość krytyczne spojrzenie. Przede wszystkim od strony metody rozstrzygania; SN stwierdza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację