Kosińska Anna Magdalena, Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca. Glosa do wyroku TS z dnia 11 czerwca 2015 r., C-554/13

Glosy
Opublikowano: EPS 2016/2/40-45
Autor:
Rodzaj: glosa

Definicja pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego, jakie może stanowić obywatel państwa trzeciego i okoliczności wyznaczania terminu dobrowolnego powrotu cudzoziemca. Glosa do wyroku TS z dnia 11 czerwca 2015 r., C-554/13

1.Wprowadzenie

Glosowane orzeczenie dotyczy postępowania wobec dwóch cudzoziemców, którym wydano decyzje zobowiązaniowe do opuszczenia Niderlandów, bez wyznaczania terminu powrotu dobrowolnego. Pytanie prejudycjalne dotyczyło kontrowersyjnego przepisu okólnika krajowego, zgodnie z którym, za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego można uznać osobę jedynie podejrzaną o popełnienie czynu zabronionego.

Szczególna ważność glosowanego wyroku wypływa z faktu, że po raz pierwszy TS dokonał wykładni pojęcia zagrożenia dla porządku publicznego w świetle dyrektywy powrotowej , skupiając się ponadto na znaczeniu powrotu dobrowolnego, którego celem jest zapewnienie godnego i humanitarnego wyjazdu cudzoziemca oraz uniknięcie powrotu siłowego, często traumatycznego w przebiegu dla wydalanych.

W 2015 r. Unia Europejska doświadczyła napływu imigrantów w skali bezprecedensowej, czego skutkiem było przyjęcie nowych instrumentów w obrębie polityki migracyjnej . Po wydarzeniach z 19.04.2015 r., gdy u...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX