Rakoczy Bartosz, Cywilne prawo - zobowiązania - szkoda spowodowana ruchem zakładu górniczego - stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do tzw. roszczeń prewencyjnych związanych z zagrożeniem wyrządzenia szkody górniczej. Glosa do wyroku SN z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 101/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/6/57
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Cywilne prawo - zobowiązania - szkoda spowodowana ruchem zakładu górniczego - stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do tzw. roszczeń prewencyjnych związanych z zagrożeniem wyrządzenia szkody górniczej. Glosa do wyroku SN z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 101/13

I. Problematyka tzw. szkód górniczych nie jest często przedmiotem procedowania przez SN. Już tylko ta okoliczność uzasadnia potrzebę bliższej analizy glosowanego wyroku. Jednak wyrok ten jest również interesujący z tego względu, że określa relację pomiędzy przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze do art. 439 k.c. Zagadnienie odpowiedniego stosowania określonych przepisów jest interesujące samo przez się i stanowi istotny problem o charakterze teoretycznoprawnym. Dodatkowo w analizowanym orzeczeniu pojawia się problem znaczenia milczenia ustawodawcy w wykładni norm prawnych. W komentowanym orzeczeniu SN przyjął, że przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. nie wyłączają zastosowania art. 439 k.c. Wprawdzie pogląd ten został wyrażony w odniesieniu do nieobowiązującego już aktu prawnego, niemniej jednak zagadnienie stosowania art. 439 k.c. pozostaje nadal aktualne w odniesieniu do obowiązującej obecnie ustawyz 9 czerwca 2011 r. – Prawo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX