Pawłowski Grzegorz, Cywilne prawo, umowa o roboty budowlane, odbiór robót, świadectwo przejęcia, świadectwo wykonania, odpowiedzialność za wady, odbiór obiektu jako wykonanie kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC. Glosa do wyroku SN z dnia 13 września 2017 r., IV CSK 578/16

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/1/2
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Cywilne prawo, umowa o roboty budowlane, odbiór robót, świadectwo przejęcia, świadectwo wykonania, odpowiedzialność za wady, odbiór obiektu jako wykonanie kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC. Glosa do wyroku SN z dnia 13 września 2017 r., IV CSK 578/16

Słowa kluczowe: cywilne prawo, umowa o roboty budowlane, odbiór robót, świadectwo przejęcia, świadectwo wykonania, odpowiedzialność za wady, odbiór obiektu jako wykonanie kontraktu, warunki kontraktowe FIDIC

1. Ostatni wyrok Sądu Najwyższego (SN) dotyczący możliwości uznania występującego na gruncie warunków kontraktowych FIDIC świadectwa przejęcia jako dokumentu potwierdzającego zakończenie robót budowlanych czyni wyłom w zasadniczo ugruntowanym stanowisku doktryny, budząc wątpliwości co do trafności poczynionej przez SN interpretacji adaptującej rozwiązania zaczerpnięte z systemu common law na grunt polskiego porządku prawnego.

2. Glosowana teza brzmi: Świadectwo przejęcia może być uznane za dokument potwierdzający zakończenie robót i ich prawidłowe wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej jako odpowiednik protokołu odbioru, jeśli strony na zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego przeniosły do okresu zgłaszania wad etap wykonania drobnych zaległych prac i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX