Nesterowicz Mirosław, Cywilne prawo - odpowiedzialność deliktowa - związek przyczynowy - roszczenie o rentę z tytułu zwiększonych wydatków w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia. Glosa do wyroku SN z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 37/09

Glosy
Opublikowano: OSP 2010/9/93
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Cywilne prawo - odpowiedzialność deliktowa - związek przyczynowy - roszczenie o rentę z tytułu zwiększonych wydatków w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia. Glosa do wyroku SN z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 37/09

W sprawie szkody poniesionej przez narodzone dziecko występują liczne problemy, jak w wielu „procesach lekarskich": wina lekarzy (brak starannej opieki post-natalnej, nienależyte badanie dziecka mimo objawów choroby, nieskierowanie dziecka na konsultacje specjalistyczne, opóźniona rehabilitacja), pośredni związek przyczynowy pomiędzy zaniechaniem lekarza skierowania pacjenta na badanie i rehabilitację we właściwym czasie a pogorszeniem stanu zdrowia , wskutek czego nastąpiła utrata lub zmniejszenie szans wyleczenia ; szkoda dająca podstawę do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz do renty z tytułu zwiększonych potrzeb na leczenie i rehabilitację (art. 444 § 2 k.c.). W glosie ograniczam się do renty, stanowiącej tezę wyroku.

Prawo polskie bardzo szeroko zakreśla roszczenia odszkodowawcze poszkodowanego, któremu została wyrządzona czynem niedozwolonym szkoda na osobie (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia). Kodeks zobowiązań (1933) , a następnie k.c. przyjął odszkodowanie pełne za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX