Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym - OpenLEX

Jaskuła Anna, Płończyk Katarzyna, Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/3/83-105
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest wzajemny stosunek przepisu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty do art. 180 § 2 k.p.k. Regulacja, zgodnie z którą lekarz nie jest związany tajemnicą lekarską, gdy zgodę na jej ujawnienie wyrazi pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, ma zastosowanie również w toku procesu karnego. Oznacza to, że wyrażona przez osobę uprawnioną zgoda na ujawnienie tajemnicy lekarskiej czyni zbytecznym wdrażanie procedury z art. 180 § 2 k.p.k. Jednocześnie za niesłuszny uznać należy pogląd, zgodnie z którym art. 180 § 2 k.p.k ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy lekarz odmówi składania zeznań co do okoliczności objętych tajemnicą lekarską, a w przeciwnym razie sądowi wolno go przesłuchać bez wszczynania procedury przewidzianej w tym przepisie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX