Szeroczyńska Małgorzata, Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej na kanwie artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/9/13-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej na kanwie artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk

Streszczenie

Tekst stanowi komentarz do artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk „Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym” opublikowanego w nr 3 z 2017 r. miesięcznika Prokuratura i Prawo. Autorka zgadza się z większością poglądów wyrażonych w tym artykule, w szczególności z tezą, że zgoda pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub – w przypadku śmierci pacjenta – osoby bliskiej (z wyjątkiem sprzeciwu innej osoby bliskiej) stanowi wystarczającą przesłankę do przesłuchania lekarza w postępowaniu przygotowawczym bez konieczności korzystania z art. 180 § 2 k.p.k. Autorka przytacza na poparcie tej tezy kolejne argumenty, porównując instytucję tajemnicy medycznej z tajemnicą bankową i sposoby zwalniania z tych tajemnic. Ponadto analizuje kwestię wprowadzenia do postępowania karnego dokumentacji medycznej, a także inne przypadki zwolnienia z mocy prawa lekarza z tajemnicy, a wręcz jego obowiązku złożenia zawiadomienia o przestępstwie i zeznań zawierających informacje o pacjencie uzyskane w czasie jego leczenia. Liczba sytuacji, kiedy lekarz jest zwolniony wobec organów prowadzących postępowanie karne od zachowania tajemnicy medycznej, prowadzi Autorkę do konkluzji – sprzecznej z wnioskiem A. Jaskuły i K. Płończyk – że korzystać z art. 180 § 2 k.p.k. należy jedynie w przypadkach, gdy lekarz powoła się na związanie tajemnicą medyczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX