Artykuły
Opublikowano: PP 2020/4/50-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwolnienie z opodatkowania elementów infrastruktury kolejowej. Rozbieżność pomiędzy orzecznictwem sądów administracyjnych a praktyką części lokalnych organów podatkowych

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych prowadzi do wniosku, że obowiązujący od 1.01.2017 r. zakres zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. – jest bardzo szeroki. Można pokusić się o stwierdzenie, iż niemal w każdym przypadku, gdy z infrastruktury korzysta licencjonowany przewoźnik kolejowy, właścicielowi obiektów przysługuje preferencja w zakresie podatku od nieruchomości. Biorąc pod uwagę rzadko spotykaną jednomyślność sądów administracyjnych w tym zakresie, negatywnie należy ocenić rozstrzygnięcia samorządowych organów podatkowych zmierzające do uniemożliwienia skorzystania z preferencji. Oczywiste jest, że jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić środki finansowe na realizację coraz większego zakresu zadań publicznych. Realizacja tego celu nie może jednak odbywać się kosztem łamania przepisów obowiązującej ustawy podatkowej. Takie podejście stoi w sprzeczności z podstawową zasadą postępowania podatkowego wyrażoną w ustawie z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – zasadą zaufania podatnika do organów podatkowych. Jedyną prawnie dopuszczalną metodą ograniczenia zakresu zwolnienia jest zmiana obecnie obowiązujących przepisów. Należy zauważyć, iż Związek Miast Polskich dostrzegł ten problem i opracował własny projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych . Wydaje się, iż taki kierunek działania w zakresie interesów samorządów jest prawidłową drogą. Teraz do ustawodawcy będzie należało rozstrzygnięcie, w jaki sposób pogodzić zachowanie podatkowego bodźca do rozwoju transportu szynowego z utrzymaniem dochodów gmin na odpowiednim poziomie. Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości elementów infrastruktury kolejowej są klarowne i nie powinny nastręczać problemów interpretacyjnych. Mimo to część lokalnych organów podatkowych nadal w nieprawidłowy sposób interpretuje możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego. Jednocześnie wszystkie podnoszone przez nie uzasadnienia zostały już zakwestionowane przez sądy administracyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?