Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/1/53-62
Autor:
Rodzaj: artykuł

Związki instytucji postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego – aspekt funkcjonalny

Słowa kluczowe: komplementarność i konkurencyjność środków zaskarżenia decyzji administracyjnej, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skarga do sądu administracyjnego, instancyjność postępowania administracyjnego, standard ochrony praw jednostki

Zagadnienie relacji między postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym zawsze stanowiło przedmiot żywego zainteresowania doktryny. Prowadzone w tym przedmiocie badania koncentrują się nie tylko na sposobie funkcjonowania pozostających w określonych zależnościach instytucji każdej z tych procedur, lecz również ich uwarunkowaniach (genezie), ewolucji i celach . Nie są one – jak można by wnosić z pobieżnej lektury tekstów prawnych i opracowań zajmujących się opisem rozwiązań kształtowanych w sferze prawa administracyjnego procesowego – czymś wyizolowanym i niezależnym od innych konstrukcji, przeciwnie – stanowią element pewnego systemu ze skomplikowanym układem wewnętrznych powiązań i determinant. Jeśli nawet system ten, głównie za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?