Związanie organu administracji orzeczeniem sądu karnego - OpenLEX

Chochorowska Patrycja, Związanie organu administracji orzeczeniem sądu karnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/7-8/104-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Związanie organu administracji orzeczeniem sądu karnego

1.Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP z 1997 r. : „Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu”. Zasada ta ma za zadanie chronić każdego obywatela przed ingerencją organów państwowych w określone wartości.

O doniosłości tej zasady świadczy także unormowanie jej w międzynarodowych aktach prawnych. Znajduje się ona między innymi w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 6 ust. 2), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 11 ust. 2), Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 14 ust. 2) oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 48 ust. 1). Jeżeli ustawodawca wprowadza do ustawy zapisy mogące naruszać zasadę domniemania niewinności, powoduje tym samym, że prawo w tym zakresie staje się niespójne, i rodzi się pytanie, czy są one zgodne z normą konstytucyjną oraz normami prawa międzynarodowego.

Zasada domniemania niewinności jest nierozerwalnie związana z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX