Lackoroński Bogusław, Zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego po zmianie wprowadzonej ustawą z 10.07.2015 r.

Artykuły
Opublikowano: PPC 2016/4/638-655
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego po zmianie wprowadzonej ustawą z 10.07.2015 r.

1.Uwagi wprowadzające

W wyniku zmian wprowadzonych do kodeksu cywilnego ustawą z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zmieniono w szczególności art. 358 k.c. regulujący materialnoprawne skutki wyrażenia zobowiązania pieniężnego w walucie obcej.

Ze zmianą art. 358 k.c. wprowadzoną ustawą zmieniającą z 10.07.2015 r. ściśle związane są wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego tą ustawą art. 3191 oraz art. 7981 oraz zmienione art. 783 § 1, art. 8662 i 8891. Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie regulacji procesowej odnoszącej się do problematyki zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, zawartej w art. 3191, 783 § 1 zdanie 2, art. 7981, 8662 § 3 i 4, art. 8891 k.p.c. i stanowi dopełnienie opracowania dotyczącego zmiany art. 358 k.c. opublikowanego w „Przeglądzie Sądowym” 2016/11–12.

2.Przepis art. 783 § 1 k.p.c. a regulacja materialnoprawna zawarta w art. 358 k.c., ukształtowanym ustawą z 23.10.2008 r., w okresie od 24.01.2009 r. do 3.05.2012 r.

Procesowe aspekty wyrażania zobowiązań pieniężnych w walutach obcych zostały po raz pierwszy wyraźnie uregulowane w kodeksie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX