Albin Anna, Zmiany regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi a jego efektywność ekonomiczna

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/12/21-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi a jego efektywność ekonomiczna

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęty przez ustawodawcę kierunek zmian regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi sprzyja efektywności ekonomicznej. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być ekonomicznie uzasadniony, czyli zakładany cel powinien być osiągnięty jak najmniejszym kosztem. W opracowaniu analizie poddano w szczególności zmiany regulacji prawnych dotyczące sytuacji prawnej gminy i podmiotów niepowiązanych z gminą na rynku usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przeanalizowano także skutki tych zmian dla właścicieli nieruchomości jako wytwórców odpadów komunalnych. W artykule poruszono kwestię udzielenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zamówienia in-house własnej spółce komunalnej i jego wpływu na rynek usług odbierania odpadów komunalnych. Ponadto w opracowaniu autorka wskazuje na dwa warianty współpracy gminy w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. z innymi gminami lub podmiotami prywatnymi niepowiązanymi z gminą. Podstawą decyzji gminy w przedmiotowym zakresie powinna być analiza ekonomiczna i prawna. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, umożliwiające wyeliminowanie konkurencji i tworzenie monopolu w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz gmin i związków międzygminnych, nie sprzyjają niestety efektywności ekonomicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX