Kowalik Rafał, Zgodność opłaty paliwowej z prawem Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: PP 2014/9/24-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgodność opłaty paliwowej z prawem Unii Europejskiej

Podatek akcyzowy, jako podatek pośredni, podlega harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej. Jednym z istotnych problemów, które pojawiają się w związku z tym w orzecznictwie, jest możliwość wprowadzania przez państwa członkowskie dodatkowych, oprócz akcyzy, podatków obciążających wyroby akcyzowe. Prawo Unii Europejskiej dopuszcza możliwość objęcia wyrobów akcyzowych innym podatkiem pośrednim niż podatek akcyzowy lub VAT. Jednakże powinno to nastąpić pod pewnymi, określonymi w dyrektywach unijnych, warunkami. W praktyce niektóre z państw członkowskich wprowadziły własne, dodatkowe podatki pośrednie na pewne wyroby akcyzowe. Takim podatkiem jest również polska opłata paliwowa wprowadzona ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym . W dotychczasowej doktrynie prawa podatkowego pojawiały się opinie wskazujące, że opłata paliwowa może być niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Nowe spojrzenie na tę kwestię daje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dalej TSUE, z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Transportes Jordi Besora SL przeciwko Generalitat de Catalunya , w którym TSUE dokonał szczegółowej analizy warunków wprowadzenia dodatkowego podatku pośredniego. Ze względu na znaczenie orzecznictwa TSUE w procesie dokonywania krajowej wykładni przepisów prawa warto przybliżyć treść powyższego wyroku oraz jego potencjalne skutki dla polskich podatników.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX