Kosonoga-Zygmunt Julia, Zgoda rodziców na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/5/62-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgoda rodziców na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest problematyka zgody rodziców na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi. Tytułowe zagadnienie zaprezentowano na szerokim tle prawnorodzinnym, prawnomedycznym oraz prawnokarnym. Zasadniczą część rozważań poświęcono zakresowi kompetencji rodziców jako przedstawicieli ustawowych dziecka w zakresie poddawania go interwencjom medycznym. Poruszono m.in. takie kwestie jak: wpływ modyfikacji zakresu władzy rodzicielskiej na prawo do podejmowania decyzji medycznych dotyczących małoletniego pacjenta, sposób postępowania w przypadku kolizji stanowisk podmiotów uczestniczących w postępowaniu leczniczym, czy dopuszczalność udzielenia pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na udzielenie małoletniemu świadczenia zdrowotnego. Odrębny wątek stanowiła problematyka prawnokarnej ochrony autonomii rodziców małoletniego w zakresie decyzji medycznych go dotyczących (art. 192 k.k.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX