Gruszecki Krzysztof, Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jako forma ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/10/99-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jako forma ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej

Słowa kluczowe: odpad, zezwolenie na prowadzenie działalności, ochrona środowiska, działalność gospodarcza, przedsiębiorca

1.Wprowadzenie

Jedną z podstawowych dyrektyw polskiego systemu prawnego jest zasada swobody prowadzenia działalności gospodarczej mająca swoje umocowanie w art. 22 Konstytucji RP . Zgodnie z postanowieniami tego przepisu „Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny”. Niewątpliwie konieczność dbałości o właściwy stan środowiska jest ważnym interesem społecznym. Dlatego też z tego powodu swoboda prowadzenia działalności gospodarczej doznaje różnorakich ograniczeń przejawiających się w formie konieczności uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska lub zezwoleń na prowadzenie konkretnych rodzajów działalności mogących w sposób istotny oddziaływać na stan środowiska. Taki charakter ma również działalność, w ramach której następuje zagospodarowywanie wytworzonych odpadów. Zgodnie z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX