Postulski Kazimierz, Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/1/48-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Streszczenie

Z dniem 15 kwietnia 2016 r. przywrócona została możliwość orzekania o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Pozwoli to na pełniejsze wykorzystywanie możliwości i rozwoju tego systemu zarówno w zakresie jego pojemności, jak też poziomu organizacyjno-technicznego. Ustawodawca uzależnił jednak powodzenie realizacji tego celu m.in. od aktywności uczestników postępowania mającego za przedmiot udzielenie skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w tym systemie (skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy, dyrektor zakładu karnego), bowiem wszczęcie postępowania o udzielenie zezwolenia na tę formę odbywania kary pozbawienia wolności może nastąpić tylko na ich wniosek. W artykule omówiono w aspekcie praktycznym wymogi, jakim ma odpowiadać taki wniosek, a także warunki udzielenia zezwolenia i zasady postępowania mającego za przedmiot jego udzielenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX