Marszałek Marcin, Zespół uprawnień do energii lub paliwa gazowego w stosunku zobowiązaniowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/10/28-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zespół uprawnień do energii lub paliwa gazowego w stosunku zobowiązaniowym

Wiązka uprawnień do energii lub paliwa gazowego zawiera się w prawie własności. Jednak zasadniczy cel tego prawa polega na uzyskaniu dostępu do energii lub paliwa gazowego, czyli możności skorzystania z nich, a efektywne zawładnięcie ich własnością jest już tylko następstwem wykonania tego prawa. Uprawniony nie ma obowiązku wykonywania swojego prawa podmiotowego, chociaż w stosunkach dwustronnie profesjonalnych nieodebranie w określnej jednostce czasu uzgodnionej ilości energii elektrycznej lub paliwa gazowego może być obwarowane zastrzeżoną na ten wypadek karą umowną. W ujęciu cywilnoprawnym prawo do energii elektrycznej, energii cieplnej (ciepła) i paliwa gazowego można zdefiniować jako ekspektatywę własności energii lub paliwa gazowego (a dopiero następczo – własność tego dobra) oraz usługi związane z dostarczeniem tego dobra odbiorcy, z którymi skorelowany jest obowiązek dostawcy lub dostawców (przedsiębiorstw energetycznych) pozostawania w gotowości do świadczenia energii lub paliwa gazowego inicjowanego przez odbiorcę (uruchamiającego pobór) oraz do ich przewłaszczenia na odbiorcę, a także świadczenie usług w celu ich dostarczenia. Stąd prawo do energii lub paliwa gazowego tworzy w stosunku zobowiązaniowym funkcjonalnie związany ze sobą kompleks (zespół) uprawnień odbiorcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX