Małysa-Sulińska Katarzyna, Zbycie nieruchomości jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/6/38-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zbycie nieruchomości jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej

Wydanie decyzji określającej opłatę planistyczną determinowane jest zaistnieniem trzech przesłanek. Jedną z nich jest zbycie nieruchomości, przy czym pojęcie to nie zostało zdefiniowane na potrzeby postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. W niniejszym opracowaniu wskazano wytyczne, którymi należy się kierować przy dokonywaniu oceny, czy przejście praw do nieruchomości w konkretnym przypadku jest równoznaczne ze zbyciem w rozumieniu przepisów regulujących ustalenie opłaty planistycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX