Zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku przez sąd drugiej instancji - OpenLEX

Romańska Marta, Zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku przez sąd drugiej instancji

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/6/89-116
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zażalenie do Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku przez sąd drugiej instancji

1.Charakter naruszenia prawa i interesów stron spowodowany bezpodstawnym orzeczeniem kasatoryjnym sądu drugiej instancji

1.1. Ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako ustawa z 16 września 2011 r.), obowiązującą od 3 maja 2012 r., istotnie zmieniono przepisy o zażaleniu podlegającemu rozpoznaniu przez Sąd Najwyższy. W obecnym stanie prawnym zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje m.in. w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania (art. 3941§ 11 k.p.c.).

Autorzy uzasadnienia projektu ustawy z 16 września 2011 r. zmianę tę uznali za najważniejszą w obrębie systemu środków zaskarżenia. Objaśniając potrzebę jej wprowadzenia, odwołali się do wyników badań, które wykazały nadużywanie przez sądy drugiej instancji kompetencji do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazywania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania . Tego rodzaju uchybienia niewątpliwie stwarzają zagrożenie dla uprawnień osób, które w postępowaniu cywilnym realizują...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX