Dzierzbicki Cezary, Zasada rzetelności i postulat szybkości w sprawach dotyczących nieruchomości w postępowaniu nieprocesowym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/87-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada rzetelności i postulat szybkości w sprawach dotyczących nieruchomości w postępowaniu nieprocesowym

Słowa kluczowe: zasada rzetelności, postulat szybkości

1.Wstęp

Kwestia przewlekłości w rozpoznawaniu spraw dotyczących nieruchomości w postępowaniu nieprocesowym i nieprawidłowości pojawiające się w jego toku wielokrotnie są przedmiotem podnoszonym w środkach zaskarżenia przez uczestników. Z tego względu istnieje konieczność rozważenia pod względem zasady rzetelności i postulatu szybkości działań, jakie powinny być powzięte przez sąd, ale także przez ustawodawcę w celu ich realizacji w tym trybie. Z tego względu zasługują na omówienie: zakres i cel postępowania nieprocesowego w tych sprawach, sposób sprawowania kierownictwa postępowaniem nieprocesowym przez sędziów, działania stron i pełnomocników, jak również możliwość wniesienia skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki i do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W artykule odwołano się do poglądów doktryny, a także orzecznictwa i rozwiązań przyjętych w innych państwach. Ponadto wykorzystano...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX