Łabno Michał, Zasada jednakowego traktowania akcjonariuszy jako norma wyznaczająca dopuszczalny zakres uprzywilejowania akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/12/12-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada jednakowego traktowania akcjonariuszy jako norma wyznaczająca dopuszczalny zakres uprzywilejowania akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

We wprowadzonej do polskiego porządku prawnego prostej spółce akcyjnej (PSA) ustawodawca zdecydował się na dopuszczenie bardzo szerokiego zakresu uprzywilejowania akcji i akcjonariuszy. Niniejszy artykuł skupia się na analizie uchwalonych regulacji oraz wskazaniu obowiązujących zasad ograniczających dopuszczalny zakres uprzywilejowania. W ocenie autora jako najistotniejszą należy przytoczyć zasadę jednakowego traktowania akcjonariuszy, wskazaną w art. 20 Kodeksu spółek handlowych . Przeprowadzona w artykule analiza stosowania zasady jednakowego traktowania akcjonariuszy PSA w związku z możliwością zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia ma na celu przedstawienie norm koniecznych do uwzględnienia w procesie zwiększania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Wyszczególnienie przytoczonych norm ma za zadanie umożliwić akcjonariuszom właściwe ukształtowanie przywilejów akcyjnych w spółce, tak aby nie zostały one podważone w toku kontroli sądowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX