Zasada instancyjności we francuskim postępowaniu karnym - OpenLEX

Mierzejewski Zbigniew, Zasada instancyjności we francuskim postępowaniu karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/1/91-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada instancyjności we francuskim postępowaniu karnym

Słowa kluczowe: zasada instancyjności we francuskim postępowaniu karnym, sąd pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, apelacja, kasacja

1.Wstęp

Zasada instancyjności postępowania sądowego (double degré de juridiction) w postępowaniu karnym we Francji postrzegana jest powszechnie jako jedna z naczelnych zasad postępowania karnego. Odmiennie niż w polskim systemie prawnym przedstawia się umocowanie normatywne tejże zasady oraz nieco różne od prezentowanego w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (TK) jej rozumienie. Wspólne dla systemu francuskiego i polskiego są natomiast minimalne standardy instancyjności postępowania w sprawach karnych, wynikające z norm prawa międzynarodowego, tj. art. 2 ust. 1 protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r. oraz art. 14 ust. 5 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 19.12.1966 r. , które to normy, przy nieco różnym zakresie ochrony, przyznają osobie skazanej za popełnienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX