Zasada dwuinstancyjnego postępowania a zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania - OpenLEX

Gacek Paweł, Zasada dwuinstancyjnego postępowania a zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/10/66-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada dwuinstancyjnego postępowania a zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

Słowa kluczowe: zasada dwuinstancyjnego postępowania, odwołanie, zrzeczenie się odwołania, decyzja administracyjna, ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej

1.Zagadnienia wstępne. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

Jedną z podstawowych zasad ustanowionych w procedurze administracyjnej jest zasada dwuinstancyjnego postępowania . O jej doniosłości świadczy to, że została ona również podniesiona do rangi konstytucyjnej . Zgodnie bowiem z art. 78 Konstytucji RP każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń lub decyzji wydanych w pierwszej instancji. Z kolei wyjątki od tej zasady mogą zostać ustanowione wyłącznie na mocy ustawy. Konstrukcja przedmiotowego przepisu została w całości przeniesiona na grunt procedury administracyjnej. W treści art. 15 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego wskazano, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej . Jej istotą jest zagwarantowanie stronom prawa do możliwości kwestionowania decyzji wydanych przez organ I instancji, w wyniku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX