Klejnowska Monika, Zarzut odwoławczy jako wyznacznik granic rozpoznawania sprawy i orzekania w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/7-8/47-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarzut odwoławczy jako wyznacznik granic rozpoznawania sprawy i orzekania w procesie karnym

Streszczenie

W artykule zaprezentowano problematykę dotyczącą karnoprocesowych konsekwencji zarzutu odwoławczego dla granic: rozpoznawania sprawy w postępowaniu odwoławczym, kształtowania rozstrzygnięcia odwoławczego, a także przekazania oraz rozpoznania sprawy i orzekania w postępowaniu ponownym. Ukazano wątpliwości interpretacyjne na tle art. 433, 434 § 1 i art. 447 § 1–3 k.p.k. po nowelizacjach obowiązujących od 1 lipca 2015 r. Zarzut odwoławczy jako element środka zaskarżenia wykazuje wyraźne powiązania z granicami zaskarżenia, kierunkiem zaskarżenia, ale też z wnioskami odwoławczymi. Interesująca jest szczególna kwestia dotycząca relacji między zarzutem a zakresem orzekania w razie zakwestionowania braku rozstrzygnięcia w zaskarżonym orzeczeniu. Zarzut jako istotny powód rozstrzygnięcia sądu odwoławczego oddziałuje też na procedowanie po zakończeniu bezpośredniej kontroli odwoławczej, gdy sprawa jest ponowne rozpoznawana z tego powodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX