Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/3/51-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarząd komisaryczny w stowarzyszeniu

Instytucja zarządu komisarycznego w stowarzyszeniu została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 20.05.2016 r. wraz z wejściem w życie ustawy z 25.09.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw . Ustawodawca poświęcił unormowaniu tej instytucji przepis art. 10b ustawy z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach , który reguluje warunki i tryb powołania zarządu komisarycznego, określa wymogi, które musi spełniać uchwała go ustanawiająca i jaki jest jej skutek, a także nakłada obowiązki w zakresie zgłaszania do odpowiednich organów informacji o powstaniu i ustaniu zarządu komisarycznego w terenowej jednostce stowarzyszenia posiadającej osobowość prawną. Pomimo że wprowadza ona znaczące zmiany dla funkcjonowania wspominanych jednostek, nie została wyczerpująco omówiona w piśmiennictwie, poza opracowaniami komentarzowymi. W związku z powyższym artykuł ten poświęcony jest istocie tej instytucji, interpretacji przepisów ją regulujących, jej zaletach i wadach. Ponadto wskazane zostały mankamenty omawianej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?