Obrębski Robert, Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/4/453-528
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarys istoty legitymacji w procesie cywilnym

1.Dotychczasowe pojmowanie istoty legitymacji w procesie cywilnym

1.1.Dotychczasowe pojmowanie legitymacji w procesie cywilnym w literaturze

Instytucja legitymacji procesowej nie jest pojmowana jednolicie ani w doktrynie, ani w orzecznictwie. Różnie bywa również definiowana. Próby określenia jej istoty są jednak nieliczne. Widoczne jest natomiast duże znaczenie tej instytucji w praktyce, jak również jej odróżnianie od klasycznie wyodrębnianych przesłanek procesowych, w tym zwłaszcza od zdolności sądowej, mimo niejednokrotnego nakładania się regulacji, z których wywodzona jest zdolność sądowa, jak też legitymacja procesowa określonej kategorii podmiotów, zwłaszcza nabywających wyłącznie status stron procesowych, niebędących natomiast podmiotami powództwa. Podczas gdy, według tradycyjnych ujęć doktrynalnych , zdolność sądowa jest rozumiana jako możność występowania w procesie w charakterze jego strony, pojmowana tradycyjnie, legitymacja procesowana określana jest jako uprawnienie do występowania jako powód (legitymacja czynna) lub pozwany (legitymacja bierna) w konkretnym postępowaniu .

Z podanych definicji wynikają istotne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX