Etel Leonard, Pietrasz Piotr, Zapłata podatku (zaliczki) przez podatnika a wydanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2009/4/9-17
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zapłata podatku (zaliczki) przez podatnika a wydanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika

Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zapłata przez podatnika należności z tytułu podatku lub też zaliczki na ten podatek w sytuacji, gdy podatek bądź zaliczki winny być wcześniej regulowane przez płatnika, stanowi przeszkodę do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłacenia w należnej wysokości podatku lub zaliczek na podatek, ewentualnie powoduje, że taka decyzja staje się bezprzedmiotowa.

1.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej , płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Z treści tego przepisu wynika, że płatnik jest podmiotem biorącym udział w procesie obliczenia podatku. Po dokonaniu obliczenia tego podatku dokonuje jego pobrania od podatnika i wpłaca go we właściwym terminie organowi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX