Zaostrzenie prawa alimentacyjnego jako przejaw populizmu prawnego w Polsce - OpenLEX

Falenta Paweł, Jankowska-Prochot Izabela, Zaostrzenie prawa alimentacyjnego jako przejaw populizmu prawnego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/27-46
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zaostrzenie prawa alimentacyjnego jako przejaw populizmu prawnego w Polsce

Słowa kluczowe: finansowe wsparcie, kara pozbawienia wolności, zdolność do regulowania zobowiązań pieniężnych, zaostrzenie regulacji, prawo karne, populizm prawny

1.Wprowadzenie

1.1.Wstępne wyodrębnienie badanej instytucji

1.1.1.Określenie celu działania

W opinii autorów celem projektu było zapewnienie szerszego zakresu realizacji ochrony uprawnień alimentacyjnych. Uzasadnieniem dla wprowadzenia opisywanych regulacji normatywnych miała być niska skuteczność podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych działań, stale rosnące koszty związane z koniecznością utrzymywania Funduszu Alimentacyjnego oraz wysoka liczba umorzeń postępowań przygotowawczych.

1.1.2.Przepisy prawa, przy pomocy których zamierzano zrealizować cel

Projektodawca dokonał zmiany treści art. 209 k.k. , a zarazem i jurydycznej koncepcji przestępstwa niealimentacji. Uczynił to poprzez wyeliminowanie z dotychczasowych jego znamion bliżej niesprecyzowanego terminu „uporczywość”. Pozostałe modyfikacje polegały na zastąpieniu go warunkiem precyzującym okres opóźnienia albo wysokość opóźnionej zaległości. Wyrażając rzecz ogólniej i krócej, można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX