Bierecki Dominik, Zamieszczenie zapisu na sąd polubowny w statucie spółdzielni

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/2/48-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zamieszczenie zapisu na sąd polubowny w statucie spółdzielni

Słowa kluczowe: zapis na sąd polubowny, spółdzielnia, statut

1.Zarys problematyki

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego w statucie spółdzielni może zostać zamieszczony zapis na sąd polubowny (art. 1163 § 1 w zw. z § 3 k.p.c.). Na gruncie tej regulacji Kodeksu postępowania cywilnego pojawiają się zagadnienia dotyczące statutu spółdzielni jako umowy podstawowej dla zapisu na sąd polubowny i zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku członkostwa w spółdzielni, w tym sporów o stwierdzenie nieważności lub nieistnienia oraz uchylenia uchwał organów spółdzielni (art. 42 § 2–3 pr. spółdz. , art. 189 k.p.c.). Problematyka zdatności arbitrażowej dotyczy także sporów ze stosunku pochodnego od stosunku członkostwa w spółdzielni. W tym zakresie występuje także zagadnienie możliwości poddania pod rozstrzygnięcie sądu polubownego sporu ze stosunku pochodnego od członkostwa w spółdzielni przez umieszczenie zapisu na sąd polubowny w statucie spółdzielni.

2.Statut spółdzielni jako umowa podstawowa dla zapisu na sąd polubowny

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX