Zakres postępowania dowodowego i wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy w świetle znowelizowanego art. 136 k.p.a. - OpenLEX

Smarż Joanna, Zakres postępowania dowodowego i wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy w świetle znowelizowanego art. 136 k.p.a.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/1/81-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres postępowania dowodowego i wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy w świetle znowelizowanego art. 136 k.p.a.

Słowa kluczowe: dwuinstancyjność postępowania, postępowanie odwoławcze, postępowanie wyjaśniające, organ odwoławczy, postepowanie administracyjne

1.Wprowadzenie

Prawo procesowe ma służyć przede wszystkim ochronie praw jednostki, czego wyrazem jest m.in. prawo do zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych przez organy administracji . Prawo to wywodzone jest z art. 78 Konstytucji RP , który gwarantuje każdej ze stron prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji zarówno przez sądy, jak i organy administracji . Jednak jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, nie jest to prawo bezwzględne, ponieważ Konstytucja RP wyraźnie wskazuje, że wyjątki od tej zasady są możliwe i mogą wynikać z ustawy . Ustanowienie wyjątków musi mieć jednak charakter wyraźny, niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, precyzyjnie określony co do zakresu i niedopuszczający możliwości interpretacji rozszerzającej . Jeżeli więc u organów orzekających powstają wątpliwości, powinny być one rozstrzygane na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX