Cudowski Bogusław, Zakres ograniczeń dodatkowego zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich

Artykuły
Opublikowano: PiP 2006/12/65-79
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres ograniczeń dodatkowego zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich

I.

Po wielu latach dyskusji i sporów uchwalona została ustawa z 27 VII 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym . Jednym z wielu problemów, które były przedmiotem sporu, jest regulacja ograniczeń podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich. Wstępnie można stwierdzić, że zwyciężyła ostatecznie koncepcja rygorystycznych rozwiązań w ograniczaniu dodatkowego zatrudnienia wobec tej grupy zawodowej. Dodatkowo wprowadzono też ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ulega zatem wątpliwości, że te przepisy ustawy wzbudzą kontrowersje i dyskusje nad trafnością przyjętych rozwiązań prawnych.

Rozwiązania ustawowe przeszły tu długą ewolucję. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 24 V 1982 r. przewidywała obowiązek zawiadomienia o podjęciu dodatkowego zatrudnienia oraz możliwość wyrażenia sprzeciwu. Polegało to na tym, że pracownicy naukowo-dydaktyczni, podejmujący dodatkowe zatrudnienie w wymiarze nie przekraczającym połowy etatu mieli obowiązek zawiadomienia rektora, który...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX