Chaciński Dariusz, Zakres ochrony zabytków nieruchomych na tle wybranych orzeczeń WSA w Warszawie

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/1/18-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres ochrony zabytków nieruchomych na tle wybranych orzeczeń WSA w Warszawie

Niniejszy artykuł jest rozwinięciem tez przedstawionych na konferencji sędziów wydziału I WSA w Warszawie z udziałem sędziów NSA, która odbyła się w dniach 17-18 maja 2011 r. Przedmiotem konferencji była problematyka administracyjnoprawna ochrony zabytków. Moim zamysłem jest pokazanie węzłowych problemów z zakresu ochrony zabytków nieruchomych, jakie ujawniły się w ostatnim czasie w orzecznictwie WSA w Warszawie. Pamiętać należy, że jest to tylko część znacznie szerszego zagadnienia związanego z ochroną prawną dziedzictwa kultury, która to ochrona ma miejsce na płaszczyźnie wielu dziedzin prawa (także prawa cywilnego, karnego). Takie wszechstronne podejście daleko wykracza jednak poza ramy tego artykułu. Wspominam o tym dla jasności perspektywy, z jakiej oceniana będzie ochrona zabytków w niniejszym tekście.

Na początku przypomnijmy zatem legalną definicję zabytku oraz zabytku nieruchomego. Zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX