Friedrich Wiola, Zakres badań psychologicznych przeprowadzonych w związku z przesłuchaniem w trybie art. 185a-185c k.p.k. na tle uwag ogólnych dotyczących przesłuchania świadków

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/5/57-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres badań psychologicznych przeprowadzonych w związku z przesłuchaniem w trybie art. 185a-185c k.p.k. na tle uwag ogólnych dotyczących przesłuchania świadków

Słowa kluczowe: proces karny, badania psychologiczne, biegły, opinia, świadek, pokrzywdzony, małoletni

1.Wprowadzenie

Istota badań psychologicznych w procesie karnym sprowadza się do tego, by na podstawie przeprowadzonej diagnozy dokonać weryfikacji postawionych wcześniej hipotez, które powstały w związku z tezami dowodowymi sądu zawartymi w zleceniu sporządzenia opinii. Czasem niezbędne będzie rozszerzenie zakresu opinii, uzupełnienie katalogu zmiennych, dodanie hipotez nowych, wcześniej niezauważonych. Diagnoza i opiniowanie dla potrzeb postępowania karnego powinny także uwzględniać odmienność postulatów psychologii sądowej i konieczność dostosowania wiedzy psychologicznej do zachowań, które są omawiane na gruncie prawa karnego, a więc zachowań wykraczających poza sferę normy, nietypowych. Konieczne jest więc uwzględnienie w podejściu psychologa do badań psychologicznych dla potrzeb sądu specyficznej perspektywy, właściwej dla tej dziedziny nauki.

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka badań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX